Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय

यातायात व्यवस्था कार्यालय, नवलपरासी

नवलपरासी (व.सु.पूर्व)

प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय

यातायात व्यवस्था कार्यालय, नवलपरासी

नवलपरासी (व.सु.पूर्व)

नागरिक वडापत्र


सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु एक्सन
1

व्लु बुक नवीकरण

लाग्ने समय

१ घण्टा

सुल्क

रु १००|-

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

१. ब्लु बुक

२. निवेदन 

2

सवारी कर

लाग्ने समय

एक घण्टा

सुल्क

नियमानुसार

जिम्मेवार कर्मचारी गणेश प्रसाद कोइराला
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

१. ब्लु बुक

२. निवेदन

3

सवारी जाँचपास

लाग्ने समय

२ घण्टा

सुल्क

१. ठुला सवारी साधन रू ५००|-

२. साना सवारी साधन रू ४००|-

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

१. ब्लु बुक

२. पुरानो जाँच पास प्रमाण पत्र 

३. निवेदन

4

रुट इजाजत पत्र

लाग्ने समय

१ घण्टा 

सुल्क

नियमानुसार

जिम्मेवार कर्मचारी टेक बहादुर घर्ती
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

१. ब्लु बुक

२. जाँच पास

३. पुरानो रुट इजाजत पत्र 

४. निवेदन 

© सर्वाधिकार सुरक्षित यातायात व्यवस्था कार्यालय, नवलपरासी

Powered By: ProActive Web Developers